Logo preduzeca
Почетна страница  > Импресиум

Импресиум

 

Импресум часописа Агрознање


Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој Луци је издавач водећег часописа националног значаја под називом Агрознање / Аgro-knowledge Journal. Основни извор радова, који се након позитивних анонимних рецензија публикују у часопису, је међународни симпозијум пољопривредних наука AgroReS чији је организатор Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој Луци, у сарадњи са неким од водећих европских институција из области пољопривредних наука.

 

Од 1999. године, паралелно са развојем курикулума и увођењем постдипломских студија на Факултету, покренута је и процедура организовања и регистрације Факултета као издавача једног научног часописа, са одговарајућом периодиком. Коначно, 2000. године, часопис је регистрован под називом „Агрознање“, са неопходним издавачким бројем: ISSN 1512- 6412=Агрознање за писана издања и ISSN 2233-0070 за Online издања.

У периоду 2000-2016, у часопису Агрознање је објављено укупно 65 бројева у 17 годишта.

Од 2012. године у редакционом одбору часописа налази се и професори са универзитета из Европске уније и Сједињених Америчких Држава.

Часопис Агрознање је у току 2014/15 године класификован у складу са Правилником о публиковању научних публикација ("Службени гласник РС", бр. 77/10) као научни часопис националног значаја тј. часопис прве категорије (на трећем је мјесту листе категорисаних часописа, са остварених 29 бодова). За аналитичку обраду радова у часопису je задужена НУБ РС и исти се објављују у текућој националној библиографији и уносе у централни електронски каталог НУБ РС. Часопис посједује DOI број, односно, јединствену алфабетску ниску која се додјељује сваком појединачном дигиталном чланку. DOI број се добија посредством НУБ РС и тиме је успостављена стална веза са интернет страницом за „Агрознање“. Повезивање података о радовима са DOI бројевима, као и веб-адресу, подржава сервис CrossRef, чиме часопис „Агрознање“ постаје доступан свим научним базама података.

Сви радови у часопису Агрознање од 2016. године објављују се искључиво на енглеском језику. Часопис Агрознање објављује научне радове са јасним научним доприносом области пољопривредних наука, тј. радове који нису раније објављени или који нису планирани за објаву у другом научном часопису.

Од 2018. године, радови објављени у часопису Агрознање индексирани су у CAB базама података радова у цјелости (CAB International, Wallingford-Oxon, UK) те у EBSCO цитатним базама (EBSCO Information Services, Ipswich, MA, USA).